Новини

19.12.2014г.

Здравко Димитров от ПП ГЕРБ с предложение за удължаването на срока върху придобиването по давност на държавни и общински имоти

Здравко Димитров от ПП ГЕРБ с предложение за удължаването на срока върху придобиването по давност на държавни и общински имотиНародните представители в 43- то Народно събрание приеха на второ четене удължаването на мораториума върху придобиването по давност на държавни и общински имоти. Срокът бе удължен с три години - до края на 2017 г. Предложението беше внесено от народния представител от парламентарната група на ПП ГЕРБ Здравко Димитров, като член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

От парламентарната трибуна Димитров уточни, че  удължаването на срока за спиране на придобивната давност по отношение на държавни и общински имоти е необходимо поради все още неприключилия процес по първоначалното актуване на имотите - държавна и общинска собственост. Налице са непреодолими обективни затруднения за цялостното обхващане на имотите на територията на много области поради липса на финансови средства, достатъчен административен капацитет и необходимата информация за идентифицирането на имотите по действащите към момента карта на възстановената собственост, подробен устройствен план или влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри. Основната цел на предлаганата промяна на Закона за собствеността е да се продължи предвиденият  от Закона за допълнение на Закона за собствеността  срок за спиране на придобивната давност спрямо държавата и общините с още три години с оглед максимална защита на държавния и обществения интерес. Удължаването на срока ще даде възможност за индивидуализиране на имотите с оглед установяване наличие или липса на неактувани и безстопанствени държавни и общински имоти и, съответно - предприемане на действия по актуване. Целта е постигане в пълна степен на ефективен контрол върху управлението и пълноценното използване на тези имоти от страна на държавата и органите на местното самоуправление в съответствие с разпоредбите на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.  Така мотивира направеното предложение народният представител  Здравко Димитров.

По думите му на територията на много населени места все още липсват одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри. Приемането на кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата територия на България ще даде възможност на областните управители и кметовете на общини въз основа на кадастралните регистри да извлекат информация за имотите, за които в регистрите липсват документи за собственост. След преценка на характеристиките на имотите следва да бъдат съставени актове за държавна или общинска собственост за тези от тях, за които има достатъчно основание да се счита, че представляват имоти - държавна, съответно общинска собственост. Наред с това влизането в сила на нови кадастрални карти и кадастрални регистри води до промяна на индивидуализиращи белези на имотите - държавна и общинска собственост, и изисква за същите да бъдат съставени нови актове съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.

19.12.2014

Пресцентър ПП ГЕРБ Пловдив област